Opinnäytetyöni metropolialle
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Marko Korhonen 4d226aede4
Fix typo in english abstract
2 weeks ago
project Add instructions for setting up the project 3 weeks ago
tex Fix typo in english abstract 2 weeks ago
LICENSE Add license 3 weeks ago
README.md Update readme 3 weeks ago

README.md

Rust web-ohjelmointikielenä

Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää Rust-ohjelmointikielen soveltuvuutta web-ohjelmointiin.

Insinöörityössä käydään läpi web-ohjelmoinnin perusteet, sekä Rustin pääominaisuudet. Lukijalta oletetaan hyvin vähän tietämystä ja kaikki olennaiset käsitteet käydään läpi perusteista alkaen.

Insinöörityön yhteydessä tehtiin projekti, missä palvelin- ja asiakaspuoli toteutettiin molemmat Rustilla. Projektin kaikki osa-alueet ja kaikki käytetyt riippuvaisuudet, sekä syyt niiden valitsemiseen on käyty läpi perusteellisesti. Myös kehitysympäristön asentaminen ja projektin aloittaminen on käyty läpi alusta alkaen.

Projektista kerätyn käytännön tiedon avulla on arvioitu Rustin soveltuvuutta web-ohjelmointiin erikseen sekä asiakas- että palvelinpuolella. Lopuksi on siirretty katsetta hieman tulevaan ja arvioitu, miten kielen soveltuvuus tulee todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa. Lopussa on myös suosituksia Rustin sisällyttämisestä uusiin ja olemassa oleviin web-ohjelmointiprojekteihin.